Εργασίες ανάπλασης στην Παναγία την Αλμυρή

 

Ενημέρωση από το Δήμο Γόρτυνας:

 

Για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΜΥΡΗΣ ‘’

Προϋπολογισμού Μελέτης : 60.000,00 €

Ως χρηματοδοτούμενο υποέργο με Κ.Α.2014ΕΠ00200006 της ΣΑΕΠ002

(Απόφαση χρηματοδότησης Περιφέρειας Κρήτης με ΑΔΑ:6ΣΤΙ7ΛΚ-1ΒΣ)

Ποσού 26.129,03€(χωρίς Φ.Π.Α.) και 32.400,00€(με Φ.Π.Α.)

            Υπογράφηκε σήμερα στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: <<Εργασίες ανάπλασης - αναβάθµισης τµήµατος οδού έµπροσθεν εισόδου αύλειου χώρου Ιερού Ναού Παναγίας Αλµυρής >> Προϋπολογισμού Μελέτης : 60.000,00€ και Κωδ. Προϋπολογισμού: 64.7323.0510 με την Εταιρεία ‘’Χ.ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.’’, η οποία καλείται εφεξής ανάδοχος του έργου.

            Σύμφωνα με την υπ'αριθμό 66/2017µελέτη ο ∆ήµος Γόρτυνας θα προβεί σε εργασίες αναβάθµισης τµήµατος της οδοποιίας (αγροτική οδός) η οποία διέρχεται έµπροσθεν της εισόδου του αύλειου χώρου του Ιερού Ναού Παναγίας Αλµυρής.

            Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνει καθαίρεση των υφιστάµενων σαθρών τσιµέντων του δρόµου, γενικές εκσκαφές και κατασκευή επιχωµάτων για τη διαµόρφωση του οδοστρώµατος, τσιµεντόστρωση του διαµορφωµένου οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, µε χρήση δοµικού πλέγµατος, καθώς και κατασκευή κάθετων ζωνών (πλάτους 80 εκ. έως 1 µέτρο), ανά 7 µέτρα περίπου µε κυβόλιθους από φυσικούς λίθους.

            Επίσης προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου οµβρίων υδάτων, λίθινων απλών καθιστικών, µικρών τοίχων από αργολιθοδοµή, καθώς και ξύλινης περίφραξης σε τµήµα κατά µήκος του ρέµατος.

            Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 60.000,00€ και αναλύεται σε:

 

Δαπάνη Μελέτης

Δαπάνη μετά την έκπτωση

Δαπάνη Εργασιών

   35.576,25€

 

   19.211,17€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου(ΓΕ+ΟΕ)

     6.403,72€

 

     3.458,01€

Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156παρ.3.(α)ν.4412/2016

     6.297,00€

     3.400,38€

Αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016

       110,13€

         59,47€

Φ.Π.Α. 24%

11.612,90€

       6.270,97€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

60.000,00

   32.400,00€ με Φ.Π.Α. μετά την έκπτωση

            Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα µε το υπ. αριθµό 182528/5.9.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, µε Α∆ΑΜ:6ΣΤΙ7ΛΚ-1ΒΣ και CPV:45112730-1 (Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου για οδούς – αυτοκινητόδροµου).

Ο Δήμος Γόρτυνας ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη.

 

zjalmiri 2